آزمایشات لازم جهت جراحی بینی به شرح زیر می باشد
 
1- CBC diff

2- BUN-FBS

3- CT-BT

4- HBS antigen